Your address will show here +12 34 56 78

Obchodní podmínky

  • Text Hover

 Všeobecné obchodní podmínky

upravující obchodní vztahy mezi smluvními stranami obchodní společností ALFACO, spol. s r. o.., IČO 25264290, se sídlem Pernerova 780, 565 01 Choceň, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11118, jako prodávajícím a jejími zákazníky jako kupujícími
I. Uzavření kupní smlouvy, její forma a obsah
I.1 Smluvní strany prohlašují, že jednají v rámci své podnikatelské činnosti.
I.2 Smluvní strany se výslovně dohodly, že kupní smlouva mezi nimi vznikne teprve po písemném potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. Písemná forma je dodržena i při použití komunikace prostřednictvím e-mailové adresy prodávajícího alfaco@alfaco.cz nebo cejka@alfaco.cz .
I.3 Změny nebo doplňky uzavřené kupní smlouvy stejně jako veškerá oznámení či jiná jednostranná právní jednání činěná smluvní stranou v souvislosti s kupní smlouvou (např. odstoupení) vyžadují pod sankcí neplatnosti písemnou formu, za kterou se považuje i komunikace prostřednictvím e-mailové adresy prodávajícího alfaco@alfaco.cz nebo cejka@alfaco.cz. Písemná forma jako podmínka platnosti a závaznosti právního jednání se vztahuje i na jakékoliv jednání směřující k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím telefonické objednávky.
I.4 Veškeré právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí těmito obchodními podmínkami prodávajícího a použití případných obchodních podmínek kupujícího se vylučuje, ledaže s tím kupující projeví nesouhlas nejpozději do 2 pracovních dnů po výměně projevů vůle. V takovém případě kupní smlouva uzavřena není.
I.5 Tyto obchodní podmínky prodávajícího jsou v aktuálním znění uvedeny na webových stránkách prodávajícího www.alfaco.cz a dále jsou kupujícímu nebo zájemci o uzavření kupní smlouvy zasílány či předkládány v reakci na první kontakt kupujícího vůči prodávajícímu, kterým je zejména návrh na uzavření kupní smlouvy (objednávka).
I.6 Tyto obchodní podmínky tvoří obsah všech kupních smluv uzavřených mezi smluvními stranami. Součástí kupní smlouvy jsou i obchodní zvyklosti zavedené mezi smluvními stranami, nejsou-li v rozporu s obsahem kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
I.7 Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.
I.8 Veškeré nabídky prodávajícího jsou prováděny na míru danému kupujícímu a závazně platné 14 dnů. Po uplynutí této lhůty je třeba ze strany kupujícího nabídku znovu ověřit.
I.9 Ústní nebo písemná ujednání učiněná před uzavřením kupní smlouvy oběma smluvními stranami a týkající se obchodu podle později uzavřené kupní smlouvy mezi smluvními stranami, se stávají neplatnými, pokud nebyla zahrnuta do kupní smlouvy nebo pokud nejsou v souladu s těmito obchodními podmínkami.
I.10 Závazné jsou technické údaje, informace o vlastnostech zboží a další charakteristiky zboží, které jsou učiněny obsahem kupní smlouvy a mají tak přednost před informacemi uvedenými v informačních a reklamních materiálech.
II. Podstatné porušení kupní smlouvy kupujícím a právo na odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím
II.1 Poruší-li kupující kupní smlouvu podstatným způsobem, může prodávající od kupní smlouvy odstoupit.
II.2 Podstatným porušením povinností ze strany kupujícího je porušení jeho zákonných a smluvních povinností jako zejména porušení jeho povinnosti uhradit prodávajícímu veškeré dluhy řádně a včas, porušení povinnosti poskytnout veškerou potřebnou součinnost prodávajícímu k dodání zboží dle kupní smlouvy a k dodržení smluvních a zákonných povinností prodávajícím, porušení povinnosti kupujícího při vývozu zboží do zahraničí (viz dále).
II.3 Odstoupením od kupní smlouvy se závazek ruší od počátku. Plnil-li kupující zčásti, může prodávající od kupní smlouvy odstoupit ohledně nesplněného zbytku plnění, pokud se strany nedohodly jinak. Nemá-li však pro prodávajícího částečné plnění význam, může prodávající od kupní smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
II.4 Odstoupení od kupní smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení ani práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti.
II.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy je prodávající oprávněn zboží, které bylo předmětem kupní smlouvy, prodat jinému.
II.6 V případě, že z chování kupujícího nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu prodávajícího přiměřenou jistotu, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
II.7 V případě, že kupující nebude plnit své povinnosti z kupní smlouvy a poruší smlouvu podstatným způsobem (zejména při nezaplacení dluhů z kupní smlouvy), je prodávající oprávněn pozastavit plnění z ostatních uzavřených kupních smluv, aniž by se tím dostal do prodlení s plněním svých povinností. Prodávající je v takovém případě oprávněn požadovat uhradit celou kupní cenu dopředu. Pokud kupující nesplní své povinnosti ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, je prodávající oprávněn odstoupit od veškerých kupních smluv uzavřených mezi smluvními stranami, na základě kterých kupující ještě neplnil nebo plnil jen částečně.
III. Kupní cena za zboží, náklady na balné a přepravu
III.1 Dohoda o kupní/prodejní ceně je považována za podstatnou náležitost, bez níž (nebo alespoň bez ujednání o způsobu stanovení kupní ceny) kupní smlouva nevznikne.
III.2 Všechny kupní/prodejní ceny zboží jsou platné ke dni převzetí zboží kupujícím (Ex Works) a nezahrnují, pokud není výslovně dohodnuto jinak, balení, naložení na dopravní prostředek, přepravní náklady a pojištění. Ke kupním cenám se připočítává přepravné dle ceníku dané přepravní společnosti, se kterou má prodávající uzavřenou smlouvu o přepravě zboží, dále balné a daň z přidané hodnoty v aktuální zákonné výši.
III.3 Došlé platby od kupujícího se započítávají postupně na jeho nejstarší splatné pohledávky, a to nejdříve na jistinu takové pohledávky a poté na její příslušenství.
III.4 Je-li po uzavření kupní smlouvy požadováno kupujícím navýšení množství již objednaného zboží, prodávající je oprávněn zboží dodat a za navýšené množství zboží požadovat kupní cenu zboží platnou v den převzetí zboží dle aktuálního ceníku prodávajícího.
III.5 Náklady na obaly a náklady balení zboží jdou k tíži kupujícího, pokud není stanoveno jinak, a o tuto částku se navyšuje kupní cena za zboží.
III.6 Přepravu zboží zajišťuje prodávající sám na své náklady, není-li sjednáno jinak. Přepravu zboží do zahraničí zajišťuje a hradí taktéž prodávající, není-li sjednáno jinak.
III.7 Vyžaduje-li kupující použití určitého způsobu obalu a/nebo zabalení zboží, musí je prodávajícímu včas dodat. Pokud je dohodnuto, že takový obal nebo zabalení obstará prodávající, zvyšuje se o takto vzniklé náklady kupní cena za zboží.

IV. Platební podmínky a právo na odstoupení prodávajícího
IV.1 Prodávající se zavazuje kupujícímu na zaplacení kupní ceny vystavit fakturu-daňový doklad (podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v aktuálním znění), která bude obsahovat minimálně tyto náležitosti:
a) označení faktury-daňového dokladu a její číslo (evidenční číslo daňového dokladu),
b) název a sídlo firmy prodávajícího a kupujícího, jejich IČO i DIČ,
c) číslo objednávky (kupní smlouvy), podle které bylo plněno a číslo dodacího listu,
d) úplné označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno,
e) označení zboží nebo služby, kupní cenu za jednotku množství či jinak určenou kupní cenu včetně dalších položek (např. přepravné),
f) den odeslání faktury, datum zdanitelného plnění podle zákona č. 235/52004 Sb., o DPH, v aktuálním znění, lhůtu splatnosti faktury,
g) částku v Kč bez DPH, sazbu a částku DPH v Kč a celkovou fakturovanou částku v Kč (příp. v EUR).
IV.2 Kupující není oprávněn odepřít zaplatit sjednanou kupní cenu pouze pro chyby v obsahu nebo formě faktury. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po zjištění takové závady o ní informovat prodávajícího, který provede bezodkladně potřebnou opravu faktury.
IV.3 Lhůta splatnosti kupní ceny je 14 dní ode dne vystavení faktury, pokud není individuálně dohodnuta jiná.
IV.4 Faktura se doručuje společně se zbožím nebo na e-mailovou adresu kupujicího, případně jinak poštou na adresu sídla kupujícího zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiném rejstříku či veřejném seznamu, pokud není individuálně dohodnuto jinak.
IV.5 Platba se považuje za provedenou v okamžiku, kdy je připsána na účet druhé strany nebo kdy je přijímající stranou písemně potvrzeno přijetí platby, pokud je prováděna v hotovosti.
IV.6 Prodávající je oprávněn při neexistenci předchozího výslovného souhlasu odmítnout způsob platby směnkou, šekem či jinou poukázkou.
IV.7 Náklady na případné diskontování a inkaso jdou k tíži kupujícího, není-li v potvrzení objednávky stanoveno jinak.
IV.8 Prodávající je oprávněn po uzavření kupní smlouvy požadovat dopředu uhrazení až 100% ze sjednané ceny. Nebude-li taková úhrada kupujícím zaplacena včas, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.
IV.9 Kupující se zavazuje veškeré své dluhy vůči prodávajícímu uhradit řádně a včas.
IV.10 K započtení mezi smluvními stranami jsou způsobilé pouze pohledávky, které lze uplatnit před soudem. Nelze započíst pohledávku nejistou nebo neurčitou.
IV.11 V případě reklamace není kupující oprávněn platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. Tato část kupní ceny bude vypořádána až po ukončení reklamačního řízení a podle jeho výsledku.
V. Dodání zboží, právo na odstoupení v případě prodlení s dodáním a převzetím zboží
V.1 Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost potřebnou k dodání zboží dle kupní smlouvy. Kupující i prodávající jsou taktéž povinni dodržet smluvní a zákonné povinnosti.
V.2 Dodání objednaného zboží na základě jedné kupní smlouvy v dílčích dodávkách je přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak.
V.3 Místem plnění je sídlo prodávajícího.
V.4 Prodávající splní svou povinnost odevzdat zboží kupujícímu doručením zboží na místo určení, příp. umožní-li kupujícímu nakládat s věcí v místě plnění.
V.5 Má-li dle kupní smlouvy prodávající zboží odeslat, předá zboží smluvním přepravci. Prodávající je povinen zboží zjevně a dostatečně označit jako zásilku pro kupujícího dle údajů na objednávce.
V.6 Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy jen po marném uplynutí jím stanovené přiměřené (nejméně však čtrnáctidenní) dodatečné lhůty.
V.7 Dostane-li se prodávající do prodlení s odevzdáním zboží delšího než jeden měsíc od dohodnuté dodací lhůty, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy jen po marném uplynutí jím stanovené přiměřené (nejméně však čtrnáctidenní) dodatečné lhůty.
V.8 Prodávající není v prodlení s dodáním zboží, jestliže nemůže sjednanou dodací lhůtu dodržet z objektivních důvodů v podobě mimořádné nepředvídatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli, kterou je zejména nedostatek energie či surovin, stávka, výluka, úřední opatření nebo zpoždění či výpadek subdodávek. Překážku včasného dodání zboží se prodávající zavazuje oznámit kupujícímu bez zbytečného odkladu poté, co se ji dozví nebo ji zjistí, a sdělit kupujícímu předpokládanou dobu dodání. Trvá-li nebo má-li překážka trvat déle než jeden měsíc, je smluvní strana oprávněna odstoupit od kupní smlouvy.
V.9 Případné požadavky kupujícího na změnu kupní smlouvy v době před odevzdáním zboží, jsou-li prodávajícím akceptovány, prodlužují přiměřeně sjednanou dodací lhůtu. Jsou-li prodávajícím akceptovány požadavky kupujícího na změnu jakosti zboží před jeho odevzdáním, je prodávající oprávněn podle toho upravit sjednanou cenu. Veškeré důsledky změn v dodávce na žádost kupujícího jdou k jeho tíži.
VI. Výhrada vlastnického práva
VI.1 Prodávající si k prodávanému zboží vyhrazuje vlastnické právo. Má se tedy za to, že kupující se stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením celé kupní ceny.
VI.2 Je-li dodané zboží smíšeno nebo spojeno s jinými předměty, kupující uzavřením kupní smlouvy bezplatně postupuje své právo na vydání zboží, vlastnické resp. spoluvlastnické právo k smíšenému předmětu nebo k novému předmětu na prodávajícího a s řádnou obchodní péčí pro něj smíšený nebo nový předmět uschovává.
VI.3 Kupující smí zboží pod vlastnickou výhradou dále prodávat jen v řádném obchodním styku nebo nainstalovat do příslušného zařízení. K jiné dispozici než k prodeji tohoto zboží a montáži (zejm. k jeho zastavení nebo k ručení tímto zbožím třetím osobám) není kupující oprávněn.
VI.4 Při prodeji zboží podléhající výhradě vlastnictví třetím osobám je kupující povinen vyhradit si vůči nim vlastnické právo. Veškeré pohledávky, náležející mu z dalšího prodeje nebo z jiného právního důvodu, uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím bezplatně postupuje předem prodávajícímu k jejich zajištění a je povinen o tom informovat své dlužníky. Kupující je zmocněn postoupené pohledávky inkasovat.
VI.5 Jsou-li pohledávky kupujícího splatné, je kupující povinen inkasované částky uložit odděleně a ihned odvést prodávajícímu. Kupující je povinen prodávajícímu ihned sdělit zásahy třetích osob do zboží podléhajícího vlastnické výhradě nebo do postoupených pohledávek. Eventuální náklady při zakročení hradí kupující.
VI.6 Při nedodržení platebních podmínek, při podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení, při zastavení plateb a při likvidaci firmy zaniká právo kupujícího zpracovat a prodat zboží spadající pod výhradu vlastnictví a inkasovat výše uvedené postoupené pohledávky. Prodávající je v tomto případě oprávněn převzít zboží do své dispozice. Učiní-li tak prodávající, jedná se o účinky odstoupení od smlouvy, jen když to prodávající jasně a výslovně prohlásí.
VI.7 Náklady na skladování, dopravu a jiné náklady vzniklé v důsledku zpětného převzetí jdou k tíži kupujícího. Kupující je dále v tomto případě povinen na požádání prodávajícího oznámit výše uvedené sjednané postoupení vlastnických práv a pohledávek třetím dlužníkům a poskytnout prodávajícímu informace potřebné k uplatnění jeho práv vůči dlužníkovi a vydat potřebné podklady.
VI.8 Prodávající je oprávněn připsat si ve svůj prospěch zboží vzaté zpět na základě výhrady vlastnictví a místo účetní hodnoty může vyúčtovat cenu platnou v den vrácení, nebo cenu, které by mohl dosáhnout při zamýšleném použití či prodeji, přičemž náklady prodeje jdou v každém případě k tíži kupujícího.
VII. Přechod nebezpečí škody
VII.1 Nebezpečí škody na zboží na kupujícího přechází již převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, i když mu s ním prodávající umožnil nakládat.
VII.2 7Předává-li prodávající zboží dopravci v místě plnění, přechází na kupujícího nebezpečí škody až po převzetí zboží od dopravce.
VII.3 Škoda na zboží vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit prodávajícímu celou kupní cenu.
VIII. Vývoz zboží do zahraničí kupujícím
VIII.1 Jestliže kupující zamýšlí vyvézt zboží do zahraničí (tj. mimo území České republiky), je to povinen oznámit prodávajícímu nejpozději při uzavření kupní smlouvy.
VIII.2 Kupující není oprávněn bez předchozí písemné dohody s prodávajícím vyvážet zboží, jež je předmětem kupní smlouvy, a to ani samostatně, ani ve spojení s jinými výrobky nebo jako jejich součást, a to ani prostřednictvím třetích osob. Splnění této povinnosti ze strany odběratelů kupujícího je kupující povinen ve vztahu k nim smluvně zabezpečovat.
VIII.3 Škodu vzniklou porušením povinností podle tohoto článku je kupující povinen prodávajícímu uhradit v plném rozsahu.
IX. Odpovědnost za vady zboží a záruka
IX.1 Zboží, které je předmětem kupní smlouvy, musí mít vlastnosti podle požadavku kupujícího v platně uzavřené kupní smlouvě, jinak podle příslušné technické normy, resp. obvyklé u příslušného druhu zboží.
IX.2 Smluvní strany mohou sjednat v kupní smlouvě odchylky od běžných vlastností s omezenou i neomezenou platností a odchylku od standardních vlastností promítnout do cenového ujednání.
IX.3 Reklamace množství nebo zjevných vad zboží je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu co nejdříve. Za splnění této povinnosti se považuje, pokud je reklamace uplatněna nejpozději do 12 měsíců od odeslání zboží kupujícímu. Reklamace se považuje za včasnou, je-li v poslední den lhůty doručena prodávajícímu.
IX.4 Je-li vadné zboží podstatným porušením kupní smlouvy, je kupující povinen sdělit prodávajícímu při oznámení vady, zda požaduje odstranění vady dodáním nového zboží nebo dodáním chybějícího zboží, nebo zda požaduje odstranění vady opravou zboží nebo přiměřenou slevu z kupní ceny nebo zda odstupuje od kupní smlouvy. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
IX.5 Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost zboží uvedenou v technických listech přikládaných ke zboží, a to v délce 12 měsíců od data prodeje.
IX.6 Kupující nemá právo ze záruky, pokud:
a) je zboží použito jiným způsobem a v jiné oblasti, než která je specifikována v technických a montážních listech;
b) je zboží použito v rozporu s právními předpisy, rozhodnutími příslušných státních orgánů nebo pokyny prodávajícího ohledně montáže, uvedení do provozu, potřebných provozních podmínek pro použití zboží, pokynů a údajů v technických listech a montážních listech;
c) je zboží použito v nestandardních podmínkách, zvláště pak pod trvalým působením agresivních chemikálií, plynů nebo kapalin nebo mimo přípustné provozní parametry nebo podmínky použití;
d) je zboží chybně namontováno nebo instalováno;
e) je zboží použito nebo instalováno v rozporu se směrodatným stavem techniky, tj. v rozporu s příslušnými technickými normami;
f) je zboží použito nebo montováno neodborně vyškoleným personálem;
g) jsou na zboží prováděny změny nebo úpravy či jiné zásahy bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího;
h) je zboží opotřebeno v důsledku neodborného používání nebo používání k jinému účelu nebo nadměrného zatížení;
ch) je zboží neodborně skladováno;
i) jde o škody, za které odpovídá kupující nebo třetí osoba.
IX.7 Prodávající neodpovídá za vady při převzetí zboží kupujícím ani za vady, které se vyskytnou v záruční době, které se objevily v důsledku nestandardního technologického postupu, který kupující požadoval po prodávajícím na zboží použít, přestože prodávající v této souvislosti kupujícího na možnost vzniku problémů s funkčností zboží nebo požadovanými vlastnostmi upozornil.
IX.8 Kupující je povinen učinit veškeré možné kroky k odvrácení nebo snížení škody.
IX.9 Oznámit vady ze záruky je kupující povinen učinit bez zbytečného odkladu. Tuto povinnost kupující dodrží, pokud vadu ze záruky oznámí prodávajícímu nejpozději do 5 dnů od zjištění vady. Pokud bylo provedeno včasné oznámení vady ze záruky, prodávající provede tato opatření: buď nahradí vadné zboží stejným nebo rovnocenným zbožím, nebo vadné zboží opraví nebo je nechá opravit třetí osobou na své náklady. Pokud ani jeden ze způsobů není možný, tuto skutečnost oznámí kupujícímu a oproti vrácenému vadnému zboží vystaví kupujícímu opravný daňový doklad (dobropis) ve výši zaplacené ceny za vadné zboží. V případě odstranitelné vady rozhoduje o volbě způsobu opatření prodávající, v případě neodstranitelné vady způsob vyřízení reklamace volí kupující.
IX.10 V případě uplatnění práv kupujícím z odpovědnosti za vady zboží nebo v souvislosti s reklamací v záruční době, je kupující povinen odevzdat reklamované zboží prodávajícímu v původním místě plnění, tj. v sídle prodávajícího na své náklady a zde si vyměněné nebo opravené zboží také opět po výzvě prodávajícího převzít, pokud se strany nedohodnou jinak.
IX.11 Lhůta na vyřízení uplatněných práv z odpovědnosti za vady nebo ze záruky je 60 dnů ode dne převzetí vadného zboží prodávajícím.
IX.12 V rámci vyřízení reklamace může prodávající opravu či bezvadnost zboží podmínit výměnou určitých (vadných) výrobků nebo částí výrobků na zařízení, jehož součástí je zboží, při čemž přiměřené a nutné náklady s tím spojené uhradí prodávající. V případě, že kupující na tuto formu řešení nepřistoupí, prodávající nenese odpovědnost za předmětnou vadu zboží.
IX.13 Záruka se vztahuje pouze na dodaný materiál. Prodávající nehradí náklady spojené s dopravou osob a materiálu při vyřizování reklamace, uniklá média ani další případné nepřímé náklady reklamace.
X. Smluvní pokuty
V případě prodlení kupujícího s úhradou jakéhokoliv dluhu dle kupní smlouvy, se kupující zavazuje prodávajícímu vedle zákonných úroků z prodlení uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná dnem následujícím po dni, kdy došlo k porušení smluvní pokutou utvrzované povinnosti kupujícího.
Smluvní pokuta je splatná dnem následujícím po dni uplynutí dodatečné lhůty k převzetí.
XI. Závěrečná ustanovení, volba práva a příslušnosti soudu
XI1 Pokud se kterékoliv ujednání smluvních stran učiněné v kupní smlouvě nebo v těchto obchodních podmínkách stane neplatným, nulitním nebo nevymahatelným, ostatní ustanovení kupní smlouvy a obchodních podmínek zůstávají platná a účinná a smluvní strany nahradí taková neplatná a nevymahatelná ustanovení jinými ujednáními odpovídajícími účelu a ujednáním ve smlouvě a obchodních podmínkách, která budou platná, účinná a vymahatelná, a to bez zbytečného odkladu.
XI.2 Smluvní strany výslovně vylučují právo na postoupení kupní smlouvy na jiného bez předchozího výslovného souhlasu druhé smluvní strany.
XI.3 Práva a povinnosti neupravené těmito obchodními podmínkami ani kupní smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
XI.4 V případě odlišností má přednost úprava obsažená v kupní smlouvě před ujednáními v obchodních podmínkách.
XI.5 Smluvní strany si sjednávají místní příslušnost soudu dle sídla prodávajícího.
XI.6 Smluvní strany si sjednávají, že rozhodným právem všech kupních smluv i těchto obchodních podmínek je právo České republiky.
V Chocni dne 1.1.2017