Your address will show here +12 34 56 78
Alco controls
Výrobce dílů pro chladící a klimatizační techniku Alco controls- součást koncernu Emerson climate technologies – uvání na trh novou řadu ovladačů EXD-SH pro elektronické ventily Alco controls, ventily s bipolárními motory. Nahrazují starší provedení Alco controls EC3-X33 a EC3-X32.
EXD-SH1, nebo EXD-SH2 (dle počtu ovládaných ventilů) jsou samostatné přístroje pro řízení přehřátí – nástřiku – chladiva v chladících, klimatizačních zařízeních, nebo tepelných čerpadlech. Tyto modely nejsou vybaveny vnitřním zdrojem energie pro případ výpadnku napájení během jejich činnosti, je tedy nutné je doplnit o záložní zdroj např. EXD-PM, nebo elektromagnetickým ventilem. Díky komunikační lince RS485 a ModBus RTU protokolu je možno s nimi komunikovat vzdálenou správou (např. pomocí monitorovací jednotky Dixell XWEB).
Vlastnosti EXD-SH1
 • EXD-SH1: ovládá pouze přehřátí u jednoho elektronického ventilu výparníku
 • EXD-SH2: ovládá jeden, nebo dva elektronické ventily
 • Regulátor je vybaven sběrnicí RS485 a protokolem ModBus RTU
 • Přenos/načtení nastavení do dalších regulátorů je možné pomocí klíče, nebo přístroje ProgTool.
 • Ochrana proti nízkému tlaku a zamrzání (LOP)
 • Možnost ručního polohování ventilu
 • Omezení max. vypařovacího tlaku (MOP)

Regulátory EXD-SH 1 a 2 řídí otevření elektronického ventilu EX/FX/CX v závislosti na požadovaném přehřátí, nebo teplotě chladiva v měřeném místě. V případě požadavku na chlazení/ohřev a při spuštění kompresoru vyžaduje EXD-SH pokun k zahájení činnosti. To je zajištěno digivstupem, případně komunikací po MOdBus. EXD-SH začne řídit průtok chladiva tím, že nastavuje přesný stupeň otevření ventilu EX/FX/CX v závislotina skutečných provozních podmínkách – tj. na chodu kompresoru a údajích o tlaku/teplotě.
EXD-SH má vlastní systém hlídání provozu a poruch. Hlášení závad lze obdržet prostřednictvím reléového výstupu, nebo po sběrnici. Zároveň se hlášení objeví na displeji.
Údaje o teplotách a tlacích jsou snímány čidly PT5 a ECN. Jendotka vyhodnotí z údajů čidel okamžité přehřátí a srovnává s nastavenou referenční hodnotou (typicky 5-8K). Na základě snímaných hodnot jednotka otevírá/zavírá ventil tak, aby bylo dosaženo požadovaného přehřátí a optimálního využití plochy výparníku.
Přehřátí lze volit od 3 do 30K, Jestliže se vypne hlášení nízkého přehřátí, lze požadovanou hodnotu snížit až na 0,5K – např. pro zaplavené výparníky.
Řízení teploty
. Regulátor EXD-SH může řídit teplotu prostoru ovládáním průtoku chladiva. Pokud se přístroj nastaví jako regulátor teploty, nepoužívá se snímání tlaku. Pro různé účely se poloha ventilu potom řídí pouze v závislosti na tom, zda měřená teplota stoupá, či klesá (typicky pro systémy s více výparníky, kdy kompresorová jednotka reguluje dle požadovaného tlaku a pro řízení nástřiku potom již stačí jen snímat teplotu přehřátých par).
0

Copeland
Výrobce kompresorů pro chladící a klimatizační techniku Copeland ve spolupráci s výrobcem automatiky pro chladící zařízení Alco Controls upravuje průběžně svůj výrobní program v oblasti rotačních scroll kompresorů pro nízké vypařovací teploty řady ZF. Tyto kompresory používají pro snížení teploty výtlaku nástřik chladiva do mezirotorového prostoru. Nástřik je řízen v závislosti na teplotě vytlačovaných par chladiva kompresorem speciálním ventilem označovaným jako LIV.(liquid injection valve). Starší verze kompresorů Copeland ZF používaly k nástřiku chladiva do kompresoru kapiláry určité délky a průměru, lišící se v závislosti na typu kompresoru a použitém chladivu. Některé typy – menší velikosti ZF pak začaly používat speciální DTC120 nebo LIV90 ventily za stejným účelem, snížení teploty par chladiva po kompresi. Od března roku 2016 jsou předchozí řešení nahrazena nově vyvinutými ventily LIV 120. Rozlišením, zda byla/je součástí dodávky kompresoru jsou poslední tři číslice u značení kompresoru.

Příklady:
 • 556: kompresor je dodáván včetně ventilu LIV120. Týká se modelů ZF 06 K4E TFD 556 až ZF 18 K4E TFD 556
 • 551: kompresor je dodáván bez ventilu a ten se případně musí objednat samostatně
 • 567: kompresor je dodáván bez ventilu LIV 120, týká se kompresorů ZF25 K5E TFD 567 až ZF 49 K5E TFD 567


Ventily LIV120 se od předchozích provedení LIV90 a DTC120 liší na první pohled tvarem hlavy ventilu s kapilárou pro snímání teploty výtlaku. Nové LIV 120 jsou na obrýzku uprostřed mezi předchozími typy. Dodávají se s dvěma velikostmi šroubovacích hrdel – 1″ a 11/16″ podle připojovacího rozměru u kompresoru. Ventily LIV120 jsou prověřeny s chladivy R404A, R5057, R407A, R407F, R449A a R448A. Ventily hlídají maximální výtlačnou teplotu do 120°C. Provozní zkoušky nových ventilů prokázaly lepší vlastnosti:
 • zlepšená těsnost, snížení možnosti úniku chladiva
 • pracovní charakteristiky otevírání a zavírání ventilu jsou přesnější, ve vztahu v požadované výtlačné teplotě par
 • přesnější činnost se projevuje ve zvýšené účinnosti kompresoru – až o 15%
 • tykavka ventilu je plněna kapalinou, což vede k vyšší stabilitě, vyšším pracovním tlakům a nezávislosti na vnitřním tlaku
 • nová kapilára tykavky je méně náchylná na poškození při ohybech
0